کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

نظرخواهی در مورد استفاده از ظرفیت های قانون کار موجود و یا اصلاح آن

نظرخواهی در مورد استفاده از ظرفیت های قانون کار موجود و یا اصلاح آن