کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

همایش های اقتصادی جهت تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی

همایش های اقتصادی جهت تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی