گردهمائی مشترک با دبیرکل IOE

گردهمائی مشترک با دبیرکل IOE