• نشریه پیام کارفرمایان

  بيست و هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

 •              نشست مشورتی حمایت احترام و اصلاح سازمان ملل – پاریس

  تصویب” اصول راهنمایی” سازمان ملل در

  اجرای چارچوب حمایت ، احترام و رفع نقض حقوق بشر در کار :

   مقدمه :

  موضوع ” کار و حقوق بشر” از جمله موضوعاتی می باشد که از دهه ۱۹۹۰ بطور پیوسته در دستور کار سیاست گذاری جهانی قرار گرفته است . روشن است که گسترش وسیع بخش خصوصی در جهان افزایش بسیار وسیع فعالیت های اقتصادی فراملّی را در پی خواهد داشت.

  این تحولات ،که آگاهی اجتماعی نسبت به اثرات کار بر حقوق انسان ها را موجب شد توجه سازمان ملل را به خود معطوف داشت۰

  یکی از اقدامات اولیه سازمان ملل در این راستا این بود که تدوین “استانداردهایی درخصوص شرکت های فراملّی و دیگر واحدهای تولیدی”را خواستار شد. این کار توسط کارشناسی تحت نظارت “کمیسیون وقت حقوق بشر” انجام شد.

  اساساً این جریان در این راستا بود که تحت قوانین بین المللی ، وظایفی در رابطه با حقوق بشر بطور مستقیم به شرکت ها تحمیل گردد که کشورها، تحت پیمان ها و قطعنامه هایی که خود با پیوستن به آنها پذیرفته اند، بر عهده دارند .

  آگاهی و اطلاعات میان گروه های دست اندرکار در رابطه با موضوع”کار و حقوق بشر”وجود داشت . بر این اساس نمایندة ویژه یک برنامة گسترده و سیستماتیک آغاز کرد که در آن موارد نقض حقوق انسان ها توسط کارفرمایان تحقیق شد، استانداردها و ضوابط حقوق بشری و همچنین قوانین جزایی بین المللی مورد مداقه قرار گرفت ، رویه هایی که توسط کشورها و کمپانی ها به اجرا در می آمد، تعهدات کشورها در قبال رعایت حقوق بشر همچنین نظرات ارکانهای بین المللی درگیر…………….

  

                     مطالب پیشین