کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آئين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

آئين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴

ماده ۱ به منظور تأمين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار , صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاه هاي مشمول و همچنين پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار , حفظ و ارتقاء سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار , تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آئين نامه در كارگاه هاي كشور الزامي است .
ماده ۲ كارگاه هايي كه داراي ۲۵ نفر كارگر باشند , كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاء ذيل تشكيل دهد :
۱- كارفرما يا نماينده تام الاختيار .
۲- نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه .
۳- مدير فني و در صورت نبودن او يكي از سر استادكاران كارگاه .
۴- مسئول حفاظت فني .
۵- مسئول بهداشت حرفه اي .
تبصره ۱ مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته فني و ايمني كار باشد .
تبصره ۲ مسئول بهداشت حرفه اي مي بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيل بهداشت حرفه اي يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد .
تبصره ۳ اعضاء كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامه هاي آموزشي و باز آموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگان هاي ذيربط برگزار مي گردد شركت نمايد .
تبصره ۴ در كارگاه هايي كه بين ۲۵ تا ۱۰۰ نفر كارگر داشته باشد در صورتي كه يك يا دو نفر از اعضاء كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر ار افراد مذكور تشكيل مي گردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد .
ماده ۳ در كارگاه هايي كه كمتر از ۲۵ نفر كارگر دارند و نوع كار آنه ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل , كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود .
تبصره ۱ در اينگونه كارگاه ها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشكيل مي گردد .
۱- كارفرما يا نماينده تام الاختيار او .
۲- نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه .
۳- مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي .
تبصره ۲ صلاحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي براي اينگونه كارگاه ها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد .
تبصره ۳ در كليه كارگاه هايي كه كميته فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل مي گردد مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي مي تواند يك نفر باشد مشروط بر آنكه پس از آموزش هاي لازم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كار محل حسب مورد تشكيل مي گردد شركت نموده و گواهي نامـه لازمه را دريافت نمايد .
ماده ۴ جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هر ماه يك بار تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر دبير از ميان اعضاء اقدام نمايد . تعيين زمان جلسات و تنظيم صورت جلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود .
تبصره ۱ در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير كارخانه يا مسئول بهداشت حرفه اي كميته تشكيل خواهد شد .
تبصره ۲ در صورتي كه كميته حفاظت فني و بهداشت احتمال وقوع حادثه يا بيماري از كار را براي كارگاه تشخيص دهد بايد فوراً اقدام به تشكيل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به كارفرما به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه اعلام نمايد .
تبصره ۳ كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورت جلسات تنظيم شده را با اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد .
ماده ۵ وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح ذيل است :
۱- طرح مسائل و مشكلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته م ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار .
۲- انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه .
۳- همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار .
۴- توجيه و آشنا سازي كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي در محيط كار .
۵- همكاري با كارفرما در تهيه دستور العمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن , سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار .
۶- پيشنهاد به كارفرما جهت تشئيق كارگراني كه در امر حفاظت فني و بهداشت كار علاقه و جديت دارند .
۷- پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورت جلسات كميته و همچنين فرم هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماري هاي ناشي از كار به ارگان هاي ذيربط .
۸- پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء كارگران به بيماري هاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه .
۹- اعلام موارد مشكوك به بيماري هاي حرفه اي از طريق كارفرما به مركز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري هاي حرفه اي مبتلا شده و يا در معرض ابتلاء قرار دارند .(موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون كار)
۱۰- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه .
۱۱- بازديد و معاينه ابزار كار وسائل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها .
۱۲- ثبت آمار حوادث و بيماري هاي ناشي از كار كارگران تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث .
۱۳- نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري هاي حرفه اي و همچنين پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار .
۱۴- اعلام كانون هاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در كارگاه .
۱۵- نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار .
۱۶- تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي بر حسب شرايط اقتصادي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري هاي شغلي .
۱۷- تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل هاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي , شيميايي , ارگونوميكي , بيولوژيكي , و رواني محيط كار .
ماده ۶ وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه اي در كارگاه به هيچ وجه رافع مسئوليت هاي قانوني كارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود .
ماده ۷ اين آئين نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره به استناد ماده ۹۳ قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط وزارت خانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت , درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيد .