آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴

ماده ۱ به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار , صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه های مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار , حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار , تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه در کارگاه های کشور الزامی است .
ماده ۲ کارگاه هایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند , کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضاء ذیل تشکیل دهد :
۱- کارفرما یا نماینده تام الاختیار .
۲- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه .
۳- مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سر استادکاران کارگاه .
۴- مسئول حفاظت فنی .
۵- مسئول بهداشت حرفه ای .
تبصره ۱ مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیلان رشته فنی و ایمنی کار باشد .
تبصره ۲ مسئول بهداشت حرفه ای می بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد .
تبصره ۳ اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما بایستی در برنامه های آموزشی و باز آموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان های ذیربط برگزار می گردد شرکت نماید .
تبصره ۴ در کارگاه هایی که بین ۲۵ تا ۱۰۰ نفر کارگر داشته باشد در صورتی که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر ار افراد مذکور تشکیل می گردد مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد .
ماده ۳ در کارگاه هایی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند و نوع کار آنه ایجاب نماید با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای محل , کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود .
تبصره ۱ در اینگونه کارگاه ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل می گردد .
۱- کارفرما یا نماینده تام الاختیار او .
۲- نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه .
۳- مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای .
تبصره ۲ صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای برای اینگونه کارگاه ها باید به تایید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد .
تبصره ۳ در کلیه کارگاه هایی که کمیته فنی و بهداشت کار با سه نفر تشکیل می گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای می تواند یک نفر باشد مشروط بر آنکه پس از آموزش های لازم که با هزینه کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کار محل حسب مورد تشکیل می گردد شرکت نموده و گواهی نامـه لازمه را دریافت نماید .
ماده ۴ جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید لااقل هر ماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر از میان اعضاء اقدام نماید . تعیین زمان جلسات و تنظیم صورت جلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود .
تبصره ۱ در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیر کارخانه یا مسئول بهداشت حرفه ای کمیته تشکیل خواهد شد .
تبصره ۲ در صورتی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت احتمال وقوع حادثه یا بیماری از کار را برای کارگاه تشخیص دهد باید فوراً اقدام به تشکیل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به کارفرما به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه اعلام نماید .
تبصره ۳ کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورت جلسات تنظیم شده را با اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید .
ماده ۵ وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است :
۱- طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته م ارائه پیشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار .
۲- انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرمای کارگاه .
۳- همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار .
۴- توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی در محیط کار .
۵- همکاری با کارفرما در تهیه دستور العمل های لازم برای انجام کار مطمئن , سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
۶- پیشنهاد به کارفرما جهت تشئیق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند .
۷- پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات کمیته و همچنین فرم های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های ناشی از کار به ارگان های ذیربط .
۸- پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماری های ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
۹- اعلام موارد مشکوک به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری های حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلاء قرار دارند .(موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار)
۱۰- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه .
۱۱- بازدید و معاینه ابزار کار وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها .
۱۲- ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث .
۱۳- نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفه ای و همچنین پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
۱۴- اعلام کانون های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه .
۱۵- نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار .
۱۶- تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرایط اقتصادی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری های شغلی .
۱۷- تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی , شیمیایی , ارگونومیکی , بیولوژیکی , و روانی محیط کار .
ماده ۶ وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه به هیچ وجه رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود .
ماده ۷ این آئین نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره به استناد ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت خانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی رسید .