عضویت نماینده کارفرمایان ایران در هیئت مدیره سازمان بین المللی ILO

عضویت نماینده کارفرمایان ایران در هیئت مدیره سازمان بین المللی ILO