شرکت در اجلاس سه روزه علوم و فن آوری در جامعه

شرکت در اجلاس سه روزه علوم و فن آوری در جامعه