مجامع عمومی مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ کانون عالی

مجمع عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه‌دار و انتخاب بازرسان و در مجمع فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۱۳۹۱ در محل انجمن‌ شرکت‌های ساختمانی در تهران برگزار شد و ضمن تصویب گزارش مالی خزانه‌دار، و اعلام نامزدی ۷ نفر برای انتخاب هیأت بازرسان رای گیری بعمل آمد که در نتیجه دو نفر آقایان محمود نجفی سهی و عزیز میرزائیان از صنعت و دو نفر آقایان وهاب پوربابائی و مهران نجاتی از حرفه حائز اکثریت شده اند که سه نفر آقایان محمود نجفی سهی از صنعت ، وهاب پوربابایی و مهران نجاتی از حرفه بعنوان بازرسان اصلی کانون عالی و آقای عزیز میرزائیان از صنعت بعنوان بازرس علی‌البدل تا مجمع عادی بعدی انتخاب گردیدند .

اما بررسی اصلاحات پیشنهادی هیأت مدیره برای هماهنگ سازی برخی از مفاد اساسنامه با مصوبه‌ی هیأت دولت را، بعد از مخالفت‌های شدید، تا مجمع فوق‌العاده بعدی به تعویق انداخت.

در ادامه چند قطه عکس از این مجامع تقدیم می‌شود.ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین