شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات وتصمیمات عمومی)

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام نامه شماره ۸۰۱۰/۹۹/۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ مدیرکل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، درمورد شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات وتصمیمات عمومی) به شرح زیر جهت هرگونه بهره برداری پست گردید .
دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.