اقدامات حمایتی ویژه دولت ها و سازمان های تامین اجتماعی در دوره بحران ویروس کرونا

با سلام بدینوسیله گزارش اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از اقدامات اقدامات حمایتی ویژه دولت ها و سازمان های تامین اجتماعی در دوره بحران ویروس کرونا جهت بهره برداری مقتضی ایفاد می گردد.
دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.