بخشنامه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸

برای دریافت هر یک از فایل ها به روی آن کلیک فرمایید …

 

جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸

 

جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397 بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸

 

جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397 جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال ۱۳۹۷

 

 

ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین