اعلام نتیجه انتخابات کانون عالی

آگهی تجدید انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب آبان ماه ۸۹ هیات وزیران و مدارک ارسالی از کانون عالی ، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی که در مجمع عمومی عادی مورخ ۹۶/۹/۱۲ به مدت سه سال از تاریخ مذکور انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۶/۱۰/۳ تعیین شده اند به شرح زیر می باشد .

-آقای محمد عطاردیان                                              رئیس هیات مدیره

-آقایان محمدحسین محتاج اله و حمیدرضا شجاعت           نایب رئیس

-آقای حمیدرضا سیفی                                                       دبیرکل

-آقای مرتضی سلیمی                                                     خزانه دار

-آقایان محسن خلیلی عراقی ، حسین سلاح ورزی ،

جمال رازقی جهرمی و مرتضی رجبی

.                                                                           اعضای اصلی هیات مدیره

-آقایان: نصراله محمدحسین فلاح ، مجید آهنگریان ،

آرام فاتحی ، سیاوش امینی

.                                                                    اعضای علی البدل هیات مدیره

– آقایان رحیم عابدی ، وهاب پوربابائی، مهدی روحانی       بازرسان اصلی

– آقای اصغر آهنی ها                                                    بازرس علی البدل

 

به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳ اساسنامه و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹۶/۱۰/۳ اسناد مالی و تعهدآور وفق اساسنامه کانون عالی با امضای دو نفر از بین دبیرکل ، رئیس هیات مدیره و خزانه دار به همراه مهر کانون عالی دارای اعتبار می باشد

فرزاد یوسفی

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی

 


 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.