سال نو مبارک

ای آن که به تدبیر تو گردد ایام

ای دیده و دل از تو دگرگون مادام

ای آن که به دست توست احوال جهان

حکمی فرما که گردد ایام به کام

 


سال نو مبارک

 

 ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین