کارهای سخت و زیان آور و طرح بررسی مشاغل کارگاه های تعطیل شده

شماره:  ۲۱۰ – ۱۶۱۰۵

تاریخ  :  ۹۵/۵/۱۹

 

کلیه تشکل های محترم عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

 

با سلام و احترام

ضمن ارسال مجدد تصویر نامه شماره ۲۱۰-۱۵۹۷۱ مورخ ۹۵/۲/۱۲  این کانون عالی و ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۲۸۹۲ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ جناب آقای مهندس سید حسن هفده تن معاون محترم وزیر و رئیس شورای عالی حفاظت فنی به اطلاع می رساند.

علاوه بر آنچه در بخشنامه شماره ۲۵۲۸۹۲ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ معاون محترم وزیر و رئیس شورای عالی حفاظت فنی عنوان مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور درج شده است بر اساس قسمت اخیر مصوبه مورخ ۹۴/۱۱/۵ شورای عالی حفاظت فنی “طرح بررسی مشاغل کارگاه های تعطیل شده به استثناء مشاغلی که قبلاً آلاینده سنجی در مورد آن ها اجراء شده است در کمیته های موضوع مشاغل سخت و زیان آور موضوعیت ندارد”

لذا مقتضی است مجدداً مراتب به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان کارفرما عضو کمیته های مورد بحث در حوزه آن تشکل رسانده شود تا نمایندگان کارفرما عضو کمیته های مورد نظر اطلاع بیشتری در مورد اعمال قانون در این کمیته ها بعمل آورند.

 

محمد مروج حسینی

دبیرکل  و عضو هیات مدیره

 

 

رونوشت:

–   جناب آقای مهندس حسن اصابتی مدیر کل محترم بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی پیرو مذاکرات تلفنی روز ۹۵/۵/۱۷ برای استحضار و دستور اقدام مقتضی

–   جناب آقای مهندس دادمان دبیر محترم سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بازگشت به نامه شماره ۵۳۷۷۰-۹۵ مورخ ۹۵/۵/۴ برای استحضار

 

 

برای دریافت فایل مربوطه بانضمام کلیه پیوست ها اینجا را کلیک فرمایید !

 

 

 

 

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.