اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران

موضوع مجمع عمومی و انتخابات مورخ ۵/۸/۸۹

پس از سلام ،

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰- ۱۱۶۳۹  مورخ ۲۲/۶/۸۹  درخصوص تغییر زمان انتخابات و مجمع عمومی کانون عالی ، و نیز آگهی فراخوان مندرج در صفحه ۱۱ روزنامه اطلاعات مورخ ۲۵/۶/۸۹ (تصویر پیوست)، نظر به اینکه مجمع عمومی مزبور در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه پنجم آبان ماه ۱۳۸۹ با دستورکارمشخص شده در متن آگهی پیوست تشکیل خواهد شد و همچنین با توجه به اهمیت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که یکی از مهمترین دست آوردهای فعالیت های بخش کارفرمائی ایران است ، تقاضا دارد نماینده تام الاختیار آن تشکل محترم را تا قبل از پایان وقت اداری روز یکشنبه  ۲/۸/۸۹ برای شرکت در مجمع عمومی مزبور به دبیرخانه این کانون عالی ، معرفی نمایند و در صورتی که قبلاً نماینده ای را معرفی کرده اید ، مراتب تأئید مجدد خود را نسبت به معرفی صورت گرفته ، اعلام دارند تا پس از بررسی موارد لازم ، کارت حضور در جلسه برای ایشان صادر گردد .

ضمناً در صورتیکه هر یک از نمایندگان تام الاختیار فوق ، داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسان هستند بایستی مراتب داوطلبی خویش را به طور جداگانه تا قبل از تاریخ  ۲/۸/۸۹ کتباً به دبیرخانه این کانون عالی اعلام و رسید دریافت نمایند تا در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند .

تقاضا دارد شرکت در این مجمع را وظیفه ملی و صنفی ، تلقی کرده و هر چه فعال تر در آن شرکت فرمائید .

با تقدیم احترام

محمد عطاردیان

دبیرکل

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.