کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران

موضوع مجمع عمومي و انتخابات مورخ 5/8/89

پس از سلام ،

پيرو بخشنامه شماره 210- 11639  مورخ 22/6/89  درخصوص تغيير زمان انتخابات و مجمع عمومي كانون عالي ، و نيز آگهي فراخوان مندرج در صفحه 11 روزنامه اطلاعات مورخ 25/6/89 (تصوير پيوست)، نظر به اينكه مجمع عمومي مزبور در ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 با دستوركارمشخص شده در متن آگهي پيوست تشكيل خواهد شد و همچنين با توجه به اهميت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه يكي از مهمترين دست آوردهاي فعاليت هاي بخش كارفرمائي ايران است ، تقاضا دارد نماينده تام الاختيار آن تشكل محترم را تا قبل از پايان وقت اداري روز يكشنبه  2/8/89 براي شركت در مجمع عمومي مزبور به دبيرخانه اين كانون عالي ، معرفي نمايند و در صورتي كه قبلاً نماينده اي را معرفي كرده ايد ، مراتب تأئيد مجدد خود را نسبت به معرفي صورت گرفته ، اعلام دارند تا پس از بررسي موارد لازم ، كارت حضور در جلسه براي ايشان صادر گردد .

ضمناً در صورتيكه هر يك از نمايندگان تام الاختيار فوق ، داوطلب عضويت در هيئت مديره يا هيئت بازرسان هستند بايستي مراتب داوطلبي خويش را به طور جداگانه تا قبل از تاريخ  2/8/89 كتباً به دبيرخانه اين كانون عالي اعلام و رسيد دريافت نمايند تا در فهرست نامزدهاي انتخابات قرار گيرند .

تقاضا دارد شركت در اين مجمع را وظيفه ملي و صنفي ، تلقي كرده و هر چه فعال تر در آن شركت فرمائيد .

با تقديم احترام

محمد عطارديان

دبيركل

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.